Podmínky užívání

Úvodní ustanovení

  1. Nestanoví-li tyto Podmínky něco jiného, mají pojmy uvedené níže pro účely těchto Podmínek následující význam:
   • “Manažerem” se rozumí fyzická či právnická osoba, která zajišťuje chod Aplikace v rámci určité budovy či skupiny budov a kterou je možné v rámci Aplikace kontaktovat prostřednictvím helpdesku, označuje se v těchto Podmínkách zahrnujeme pod označení “my”, pokud nevyplývá, že se označení vztahuje pouze k Spaceflow; 
   • Spaceflow se rozumí společnost Spaceflow s.r.o. se sídlem Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 051 84 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 259630, založená dle práva České republiky a tímto právem se řídící, a kterou v těchto Podmínkách zahrnujeme pod označení “my”, pokud nevyplývá, že z označení výslovně vztahuje pouze k Manažerovi;
   • “Aplikací” se rozumí internetové stránky admin.spaceflow.io, její mobilní a dotyková verze a jakékoli jiné stránky, vytvořená a provozovaná Spaceflow, ke kterým Manažer disponuje licencí užívání a jíž je Manažer oprávněn užívat a/nebo užívá;
   • “Dodavatelem” se rozumí fyzická či právnická osoba, která prostřednictvím Aplikace nabízí své zboží a/nebo služby Uživateli, a kterou v těchto Podmínkách zahrnujeme pod označení “Vy”, pokud nevyplývá, že se označení vztahuje pouze k Uživateli;
   • “Uživatelem” se rozumí jakákoliv fyzická osoba, které je vytvořen Uživatelský účet (jak je definován níže), která používá Aplikaci, a kterou v těchto podmínkách zahrnujeme pod označení “Vy”, pokud nevyplývá, že se označení vztahuje pouze k Dodavateli, pokud není stanoveno něco jiného, máte pozici Běžného uživatele;
   • „Office manažerem“ se rozumí Uživatel, kterému Manažer udělil postavení Office manažera ve vztahu ke konkrétnímu Profilu budovy (jak je definován níže), který není Profilem rezidenční budovy, a oprávnění s tímto postavením spojená; 
   • „Zástupcem nájemců“ se rozumí Uživatel, kterému Manažer udělil postavení Zástupce nájemců ve vztahu ke konkrétnímu Profilu rezidenční budovy, a oprávnění s tímto postavením spojená;
   • „Běžným uživatelem“ se rozumí Uživatel, který není Office manažerem;
   • “Uživatelským účtem” se rozumí účet vytvořený pro Uživatele a který umožňuje Uživateli užívat Aplikaci;
   • “Dodavatelským účtem” se rozumí účet vytvořený pro Dodavatele a který umožňuje Dodavateli nabízet své zboží a/nebo služby prostřednictvím Aplikace Uživateli;
   • “Účtem” se rozumí Uživatelský účet a Dodavatelský účet;
   • “Uživatelem budovy” se rozumí fyzická či právnická osoba, která je oprávněna užívat budovu či její určitým způsobem vymezenou část;
   • Nositelem práv duševního vlastnictví” se rozumí fyzická či právnická osoba, která je oprávněna z autorského práva, ochranné známky, patentu nebo jiného práva k duševnímu vlastnictví;
   • Oprávněným zástupcem” se rozumí fyzická či právnická osoba, která je oprávněna jednat jménem a na účet Nositele práv duševního vlastnictví;
   • Profilem budovyse rozumí elektronický profil vytvořený pro realitní projekt a je s ním v rámci Aplikace spojen. Pokud je zde zmíněno „publikování v Aplikaci“ míní se tím publikování v jednom nebo více Profilech budovy;
   • „Profilem rezidenční budovy“ se rozumí Profil budovy, vytvořený pro realitní projekt účelově určený k bydlení (společně s Profilem budovy dále jen „Profil“);
   • Službami“ se rozumí „Události“ jako osobní kulturní, společenské, networkingové, vzdělávací nebo jiná akce nebo události, včetně výstav, konferencí, školení, veletrhů atd., které představují využití volného času Uživatelem v nemovitostním projektu v konkrétním čase a „Vybavení“, jako je zasedací místnost, parkovací prostor atd., která jsou Uživatelům nabízena Manažery za účelem jejich využití v předem stanoveném čase a za určenou Cenu;
   • Cenou“ se rozumí poplatek za Službu včetně platebních nákladů, všech dalších poplatků a příslušných daní.
  1. Pojem “užívání” zahrnuje mimo jiné aktivitu jakýchkoli crawlerů, robotů, jakýkoli data mining (těžení dat) či jakoukoliv podobnou aktivitu spočívající ve vytěžování dat.
  2. Jako Manažer jsme oprávněným uživatelem Aplikace navržené a vyvinuté a provozované Spaceflow. Spaceflow je vývojářem je oprávněn změnit jakoukoli funkcionalitu Aplikace či s ohledem na její zdokonalení a získání nových funkcionalit v budoucnu změnit Podmínky nebo Podmínky ochrany osobních údajů. Jako Manažer jsme oprávněni spravovat příslušný Profil, který se vztahuje k Nemovitosti, jejíž chod provozujeme.
  3. Aplikace nám, Manažerovi, pomáhá poskytovat Vám, Uživatelům, virtuální společenské místo v rámci budovy či skupiny budov za účelem vyšší kvality poskytovaných služeb a uživatelského komfortu. Za účelem dosažení tohoto cíle probíhá výměna informací mezi Vámi, Uživatelem a Manažerem a nabídka zboží a služeb ze strany Dodavatele pro Vás v rámci našeho Profilu.
  4. Jako Manažer jsme oprávněni s Vámi prostřednictvím příslušného Profilu v Aplikaci komunikovat a přijímat od Vás (a vice versa) v rámci Profilu poskytnuté informace. Jsme s Vámi oprávni komunikovat a získávat informace za účelem udržování, provozu a zlepšování funkcionalit Aplikace.
  5. Užíváním Aplikace a/nebo přihlášením ke svém Uživatelskému účtu souhlasíte s těmito Podmínkami a Podmínkami ochrany osobních údajů a jste povinen se s těmito Podmínkami a Podmínkami ochrany osobních údajů seznámit.
  6. Užíváním Aplikace a souhlasem s těmito Podmínkami Vám jako Spaceflow udělujeme omezenou, osobní, nepřenositelnou, nevýhradní licenci k užití Aplikace ve smyslu těchto Podmínek a jakýchkoliv případných dalších podmínek námi, Spaceflow stanovených, a zavazujete se zdržet se rozmnožování, rozšiřování, pozměňování, sdělování veřejnosti, poskytnutí podlicence či jakémukoli poskytování jakéhokoliv obsahu, software, produktů či služeb, ke kterým jste prostřednictvím Aplikace obdržel přístup, bez našeho výslovného souhlasu.
  7. Prostřednictvím Aplikace nemůžete uzavřít smlouvu mezi Vámi a jiným Uživatelem či Dodavatelem, týkající se dodání zboží a/nebo poskytnutí služeb nabízených prostřednictvím Aplikace, jakékoliv rezervace provedené prostřednictvím Aplikace jsou pouhým projevem zájmu a mají být považovány pouze jako kroky Uživatele v dobré víře, ledaže je stanoveno jinak.
  8. Souhlasem s těmito Podmínkami souhlasíte s tím, že nesete plnou odpovědnost za veškeré náklady s užitím dat v souvislosti s užíváním Aplikace.
  9. Ačkoli by si Spaceflow přálo, aby Aplikace byla přístupná v nejvyšší možné míře, může se stát, že přístup k Aplikaci bude přerušen, a to zejména (nikoli však výlučně) z důvodu plánované údržby, aktualizací či naléhavých oprav.
  10. Užíváním Aplikace a souhlasem s těmito Podmínkami souhlasíte s tím, že nesete plnou odpovědnost za online a/nebo offline interakci s ostatními Uživateli nebo Dodavateli, a s tím, že ani my, Manažer a/nebo Spaceflow, neneseme žádnou odpovědnost za Vaše chování nebo jednání nebo za chování nebo jednání jakéhokoli jiného Uživatele či Dodavatele. 
  11. Poskytujeme prémiové předplatné Aplikace třetím stranám (vlastníkům realitních projektů, správcům aktiv) na základě samostatné zvláštní smlouvy (výjimky předpokládané v odst. 1.14. níže). Prémiové předplatné (užití) Aplikace je placené a zahrnuje (příkladem): I) exkluzivní přístup do web-admin portálu Aplikace, II) provozování příslušných Profilů, III) disponování právy Manažera a další rozšířené funkcionality. Pravidelné poplatky za takové předplatné se platí mimo jiné pomocí online platební metody.

Váš Účet a připojení do Profilu

  1. Podotýkáme, že Vám může být vytvořen a udržován pouze jeden Účet, přičemž jste odpovědný za aktuálnost a správnost informací, které nám poskytnete za účelem vytvoření nebo udržování Vašeho Účtu. Jako Manažeři neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv události, které nastanou následkem nebo v souvislosti s nastavením Vašeho Účtu.
  2. Používáním Aplikace souhlasíte s tím, že Vám nevzniká právní nárok na vytvoření Účtu, ledaže se s námi, Spaceflow, dohodnete jinak.
  3. Účet vytváří Spaceflow, a to nezávisle na Profilu. Účet tedy existuje bez ohledu na to, zda je připojen k jednomu nebo více Profilům.
  4. Jako Manažer můžeme udělit určitému Uživateli status Office manažera nebo Zástupce nájemců tím, že danému Uživateli zašleme prostřednictvím emailu pozvánku, v níž je uvedeno heslo, pod kterým se Uživatel jako Office manažer nebo Zástupce nájemců přihlásí do konkrétního Profilu. Použitím tohoto hesla k přihlášení do konkrétního Profilu je Uživatel k tomuto Profilu připojen a vzniká mu status Office manažera nebo Zástupce nájemců. Status Office manažera nebo Zástupce nájemců jsme jako Manažer oprávněni Office manažerovi nebo Zástupci nájemců kdykoli odebrat; v takovém případě se Office manažer nebo Zástupce nájemců stává Běžným uživatelem.
  5. Přístup každého Účtu do Profilu je možný pouze na základě pozvánky odeslané prostřednictvím emailu Office manažerem nebo Zástupcem nájemců Běžnému uživateli nebo Dodavateli, v níž je uvedeno heslo, pod kterým se Běžný uživatel nebo Dodavatel do konkrétního Profilu přihlásí. Použitím tohoto hesla k přihlášení do konkrétního Profilu je Běžný uživatel nebo Dodavatel k tomuto Profilu připojen.
  6. Váš Účet je nepřenosný na třetí osoby a nemůže být převeden, spojen či jakkoli sdílen s jakoukoli třetí osobou.
  7. K Profilu můžete být připojen pouze:
   1. jako Uživatel budovy, k jejímuž Profilu máte být připojen;
   2. jako zaměstnanec Uživatele budovy, který v převážné části vykonává práci v budově, k jejímuž Profilu máte být připojen;
   3. jako člověk, který není v pracovněprávním poměru k Uživateli budovy, avšak vykonává činnosti pro Uživatele budovy, a to v převážné části v budově, k jejímuž Profilu máte být připojen. Uživatel budovy se v takovém případě pro účely těchto Podmínek považuje za zaměstnavatele Uživatele;
   4. Pokud jste Dodavatel a dohodli jste s námi, Manažerem, že budete připojeni k příslušnému Profilu.
  8. Od konkrétního Profilu Vás jako Manažer můžeme odpojit:
   1. na Vaši žádost;
   2. na žádost Office manažera nebo Zástupce nájemců;
   3. v případě, že přestanete splňovat podmínky pro připojení ke konkrétnímu Profilu dle čl. 1.18.

Vaše povinnosti

  1. Užíváním Aplikace a souhlasem s těmito Podmínkami stvrzujete, že veškeré nám, Spaceflow, poskytnuté informace vztahující se k Aplikaci jsou pravdivé, úplné a přesné.
  2. Užíváním Aplikace a souhlasem s těmito Podmínkami zaručujete, že Vaše činnosti jsou zákonné podle práva každé ze zemí, v níž Aplikaci užíváte. 
  3. Aplikace není službou určenou k zálohování a nemůžete proto Aplikaci užívat za účelem zálohování jakéhokoliv obsahu.
  4. Užíváním Aplikace a souhlasem s těmito Podmínkami se zavazujete:
   1. nepoužívat Aplikaci, pokud je Vám méně než 16 let;
   2. nebránit nikomu Aplikaci nebo její součást užívat;
   3. nevyužívat jakkoli informace někoho jiného, které mu nejsou určeny, zejména se zavazuje neoprávněně se nepřihlašovat do jiných Účtů;
   4. zdržet se zasahování do služeb poskytovaných ostatním Uživatelům nebo Dodavatelům, a to jakýmkoli způsobem, zejména (nikoli však výlučně) infikováním Aplikace virem, pokusy o přetížení Aplikace, spamování či o pád Aplikace;
   5. zdržet se užívání Aplikace způsobem, který porušuje platné právní předpisy (zejména, nikoli však výlučně, předpisy autorskoprávní, předpisy upravující právo na soukromí a svobodu projevu, jakož i právo na ochranu osobnosti);
   6. chránit naše dobré jméno;
   7. platit veškeré odměny, poplatky nebo obdobné platby, k jejichž úhradě jste na základě obsahu zveřejněného v Profilech v Aplikaci povinen.
  5. Užíváním Aplikace a souhlasem s těmito Podmínkami souhlasíte s tím, že nesete plnou odpovědnost za jakýkoli obsah vložený do Aplikace ani Profilů. Zakazuje se zejména vkládání obsahu:
   1. k jehož zveřejnění nejste oprávněn, který je záměrně nepřesný, podvodný nebo padělaný;
   2. který porušuje platné právní předpisy (zejména, nikoli však výlučně, předpisy autorskoprávní, předpisy upravující právo na soukromí a svobodu projevu, jakož i právo na ochranu osobnosti);
   3. který obsahuje viry nebo malware;

a který jako Spaceflow a Manažer nemáme povinnost sledovat, upravovat nebo odstraňovat.

  1. Ve vztahu k obsahu, na který se vztahují práva duševního vlastnictví, jako jsou např. fotografie a videa („Obsah IP“), nám udělujete následující oprávnění, v rámci mezí stanovených nastavením aplikace: udělujete nám nevýhradní, převoditelnou, bezplatnou, celosvětovou licenci na používání Obsahu IP, který uveřejňujete nebo zpřístupňujete v souvislosti s aplikací (licence IP). Tato licence IP končí po odstranění Obsahu IP.

Služby

  1. Toto ustanovení upravuje práva a povinnosti mezi Vámi a Manažerem v důsledku nákupu Služeb. Aplikace poskytuje mechanismus nákupu a platby Služeb. My, Manažer, jsme výhradně odpovědní za poskytované Služby, pokud jde o kvalitu, rozsah a obsah takové Služby a doručení jakékoli objednávky, kterou zadáte. Neodpovídáme za škody v rámci tohoto smluvního vztahu, které Vám vzniknou Vám nebo Manažerovi, a nepřebíráme žádnou záruku, že Váš smluvní partner bude dodržovat aplikovatelné právní předpisy.
  2. Služby mohou být nabízeny také Dodavatelem; v takovém případě je Dodavatel vázán tímto ustanovením obdobně jako Manažer.
  3. Smlouva mezi Vámi a Manažerem, která se týká Služby, je uzavřena v okamžiku, kdy od Vás obdržíme úplnou platbu Ceny prostřednictvím platební metody (nebo v případě Vybavení – částka je na Vašem účtu blokována), jak je uvedeno na kartě Služby. Není-li uvedeno jinak, Cena obsahuje veškeré poplatky a daně a je konečná.
  4. My nebo naše společnosti v holdingu Vám zašleme jménem Manažera daňový doklad týkající se platby Ceny po dokončení platby na Vaši e-mailovou adresu. V případě vrácení finančních prostředků Vám my, Manažer, po jejich vrácení zašleme na Vaši e-mailovou adresu dobropis.
  5. Máte právo smlouvu o poskytnutí Služby stornovat, dokud neuplyne lhůta pro zrušení (je-li to aplikovatelné), e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu v Aplikaci. Pokud bude e-mail zaslán před uplynutím lhůty pro storno, jsme povinni vrátit Vám peníze nebo zrušit blokaci na Vašem bankovním účtu po odečtení poplatků za zpracování platby (je-li to aplikovatelné).
  6. My, Manažer, můžeme:
   1. zrušit Službu; v takových případech jsme povinni Vás okamžitě informovat na Vaši e-mailovou adresu a vrátit Vám plnou Cenu nebo zrušit blokování na Vašem bankovním účtu.
   2. zrušit smlouvu v případě, že kapacita poskytnuté Služby byla naplněna před dokončením procesu Vaší platby nebo v případě, že jiný Uživatel dokončil nákup Služby, což je neslučitelné s Vaší rezervací (kvůli její kapacitě), předtím, než procesování Vaší platby bylo dokončeno. V takovém případě jsme my, Manažer, povinni vrátit Vám plnou Cenu nebo zrušit blokaci na Vašem bankovním účtu.
   3. určit konkrétní podmínky jakékoli smlouvy mezi Vámi a námi, Manažerem, uzavřené prostřednictvím Aplikace, pokud se tyto podmínky neodchylují od těchto podmínek použití a / nebo se od nich neodlišují. Takové podmínky nejsou platné, pokud nejsou zveřejněny na kartě Služby (postačí přímý odkaz na web) a jsou v souladu s politikou plateb / storna / refundační politiky platební platformy.
  7. Pokud I) jakékoli uplatnění práv uvedených v tomto článku nebo II) práva / povinnosti uvedená podmínkách Manažera jsou neslučitelné s aktuálními funkcemi Aplikace, mohou být Vámi a Manažerem vykonávány pouze napřímo.
  8. My, Manažer, jsme povinni jednat v souladu se spotřebitelským právem, které se aplikuje na smlouvu uzavřenou mezi Vámi a námi.
  9. Aplikace používá platební platformu třetí strany, včetně refundace, zpětného zúčtování, storna a řešení sporů. V případě, že vznikne spor, nabídneme Vám první linii podpory a pokud budeme považovat za vhodné (a pokud obdržíme finanční prostředky od konkrétního Manažera) zajistíme refundaci. Pokud máte s objednávkou jakoukoliv potíž, můžete se obrátit na náš tým péče o zákazníky zasláním e-mailu na mailu na hello@spaceflow.io. Žádná refundace není považována za uznání naší odpovědnosti. Pokud Vaši žádost refundaci odmítneme, můžete požádat o refundaci přímo Manažera.
  10. Na základě dohody s Manažerem můžeme nabízet Služby přímo svým jménem za podmínky, že nám Manažer poskytne prostory nebo prostředky v budově, pro kterou má zřízený Profil. V případě dle předchozí věty se na nás vztahují ustanovení k Službám pro Dodavatele. Další podrobnosti k přímému prodeji Služeb budou upraveny v samostatném dohodě mezi námi a Manažerem.
  1. Aplikace obsahuje materiály chráněné autorskými právy, ochranné známky a další chráněné informace, zejména (nikoliv výlučně) text, software, fotografii, video, grafiku, hudbu a zvuk; celý obsah Aplikace je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami a jinými právy duševního vlastnictví, dle obecně závazných předpisů státu, ve kterém je Aplikace námi jako Manažerem užívána. Nejste oprávněni obsah Aplikace, nebo jakoukoliv jeho část, jakkoliv modifikovat, dále distribuovat, publikovat, postupovat, veřejně zobrazovat, veřejně předvádět nebo se účastnit jeho převodu či prodeje, vytvářet z něj odvozená díla nebo jej jakýmkoliv způsobem zneužívat. Nestanoví-li obecně závazný předpis nebo tyto Podmínky výslovně jinak, nejste oprávněni stahovat, kopírovat, dále distribuovat, postupovat, publikovat nebo jakkoliv komerčně využívat obsah Aplikace (nebo jakoukoliv jeho část) bez výslovného svolení nás jako Spaceflow nebo Nositele práv duševního vlastnictví. V případě, kdy je stahování, kopírování, další distribuce, postoupení nebo publikování materiálů chráněných autorskými právy povoleno, jste povinni vytvořit samostatný odkaz na autora a / nebo se zdržet provádění jakýchkoliv změn a / nebo se zdržet odstranění jakýchkoliv odkazů na autora, legend ochranných známek nebo poznámek o autorském právu. Užíváním Aplikace berete na vědomí, že stahováním materiálu chráněného autorskými právy k němu nenabýváte žádných vlastnických či obdobných práv. Jakékoliv porušení těchto pravidel může být porušením autorských práv, ochranných známek nebo jiných práv duševního vlastnictví, přičemž může vyústit v občanskoprávní a / nebo trestněprávní důsledky.
  2. Označení uvedená v Aplikaci jsou předmětem vlastnických práv, resp. mohou být předmětem licence udělené ze strany jejich vlastníků; v takovém případě licence svědčí výlučně nám, jakožto Manažerovi (není-li uvedeno jinak). 
  3. Nejste oprávněni použít v Aplikaci uvedené jméno/firmu, logo nebo ochrannou známku Spaceflow, resp. Manažera resp. jiných osob, bez jejich výslovného souhlasu.

Postupy pro nahlášení porušení práv a povinností a postupy DMCA (Digital Millennium Copyright Act)

  1. Pokud jste Nositelem práv duševního vlastnictví nebo Oprávněným zástupcem a jste v dobré víře o tom, že některý materiál nebo produkt / služba uvedené v Aplikaci porušují autorská práva, ochranné známky nebo jiná práva duševního vlastnictví, můžete na takovou skutečnost upozornit Manažera, a to prostřednictvím písemné stížnosti.
  2. My, Manažer si vyhrazujeme právo ukončit Váš přístup do příslušného Profilu, pokud jejím užíváním porušujete práva duševního vlastnictví svědčící jinému. My, Manažer, jsme oprávněni tak učinit za přiměřených okolností a na základě svého vlastního uvážení, pokud vyhodnotíme, že k takovému (nikoli nutně stejnému) porušení z Vaší strany došlo opakovaně. Byl-li dle Vašeho názoru prostřednictvím Aplikace třetí stranou zaslán materiál porušující právo duševního vlastnictví, jste oprávněni upozornit na takovou skutečnost Manažera, a to s uvedením následujících informací:
   • elektronický nebo vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka dotčeného předmětu autorského práva;
   • identifikaci dotčeného předmětu autorského práva a specifikaci umístění předmětu, jímž mělo k porušení dojít, v rámci Aplikace;
   • písemné prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni o tom, že takové sporné užívání Aplikace není povoleno Nositelem práv duševního vlastnictví, Oprávněným zástupcem nebo obecně závazným předpisem;
   • Vaše jméno a kontaktní údaje, včetně telefonního čísla a e-mailové adresy; 
   • písemné prohlášení, že výše uvedené Vámi poskytnuté informace jsou pravdivé a že jste Nositelem práv duševního vlastnictví nebo Oprávněným zástupcem; za své výše uvedené oznámení plně odpovídáte.
  1. Kontaktním místem Manažerova DMCA zástupce pro oznamování porušení práv duševního vlastnictví je helpdesk Aplikace pro příslušný Profil. V zemích, na něž se DMCA nevtahuje, může být jmenován obdobný zástupce.

Odpovědnost a náhrada škody / újmy

  1. V souladu s relevantní úpravou obecně závazných předpisů, my, Manažer a Spaceflow, jakož ani naše dceřiné nebo přidružené společnosti, zaměstnanci, funkcionáři, management, zástupci, partneři, obchodní zástupci, poskytovatelé / tvůrci obsahu z řad třetích stran, poskytovatelé licencí, jakož ani jejich funkcionáři, management, zaměstnanci nebo zástupci nenesou odpovědnost za jakékoliv ztráty zisků nebo obchodních příležitostí, včetně nepřímých, náhodných, zvláštních, následných nebo represivních, pokud vznikly v důsledku následujícího nebo jsou s následujícím jakkoliv spojeny:
   • používání Aplikace a/nebo jejího obsahu z Vaší strany, včetně (mimo jiné) veškerých osobních údajů a dalších informací obsažených v Aplikaci nebo Vámi do Aplikace odeslaných, nebo 
   • nemožnost užívat Aplikaci na Vaší straně, nebo
   • změna nebo odstranění obsahu odeslaného do Aplikace, nebo
   • produkty nebo služby zakoupené nebo získané přímo od Vás, jakožto Dodavatele, nebo
   • jakékoliv nesprávné či nevhodné použití informací, které poskytnete Aplikaci, včetně (mimo jiné) veškerých osobních údajů, kterých jste správci a nemáte pro ně odpovídají oprávnění je užívat, nebo
   • jakékoliv porušení smlouvy uzavřené Vámi mimo Aplikaci,
   • stahování jakýchkoliv informací obsažených v Aplikaci, závada Aplikace, viry nebo malware.
  1. Omezení odpovědnosti v této části Podmínek neslouží k omezení jakékoliv záruky poskytované přímo Vámi jakožto Dodavatelem, dále ani k omezení jakýchkoliv výslovných prohlášení nebo záruk, které byly učiněny ze strany nás, Manažera, a konečně ani k omezení možných prostředků nápravy závadného stavu, které se mohou vázat ke konkrétnímu produktu či službě.
  2. Souhlasíte s tím, že na naše požádání, jakožto Manažera, poskytnete veškerou potřebnou součinnost k tomu, abychom nebyli vystaveni povinnosti plnit jakékoliv nároky, závazky, povinnosti k náhradě škody, újmy či nákladů, a to včetně účelně vynaložených nákladů na služby právních zástupců, která by vznikla v důsledku následujícího nebo by existovala v souvislosti s následujícím: 
   • přístup k Aplikaci a / nebo její použití z Vaší strany;
   • porušení nebo i domnělé porušení těchto Podmínek z Vaší strany;
   • porušení jakýchkoliv práv třetích stran, včetně (nikoliv výlučně) jakéhokoliv práva duševního vlastnictví, důvěrnosti, vlastnictví nebo práva na ochranu osobních údajů, z Vaší strany;
   • porušení jakýchkoli obecně závazných předpisů z Vaší strany;
   • uvedení jakýchkoliv nepravdivých / zavádějících informací z Vaší strany; 
  1. Manažer si vyhrazuje právo zajistit výhradní obranu ve výše uvedených případech, jakož I veškerou kontrolu nad jakoukoliv záležitostí, která by takový případ měla / mohla založit; v žádném případě nebudete vyřizovat žádné takové případy samostatně, bez předchozího písemného souhlasu nás – Manažera.

Rozhodné právo a příslušnost soudu

  1. Tyto Podmínky jsou stanoveny a vykládány v souladu s právními předpisy státu, v němž Manažer užívá Aplikaci, aniž by se uplatňovaly zásady kolizního práva. Souhlasíte s tím, že veškeré případné spory mezi Vámi a Manažerem budou řešeny a rozhodovány výlučně soudem toho státu, v němž se nachází příslušná budova, k níž existuje Manažerův spravovaný Profil. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se na tyto Podmínky nevztahuje
  2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto Podmínek nezákonných, neplatným nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelným, pak bude takové ustanovení považováno za plně oddělitelné od těchto Podmínek a nebude mít vliv na zákonnost, platnost a vymahatelnost případných jejich zbývajících ustanovení.
  3. Pro tyto Podmínky či jejich výklad nebudou žádným způsobem relevantní obchodní zvyklosti nebo případná zavedená praxe stran. Tyto Podmínky nezakládají žádná práva ve prospěch třetích stran. Ustanovení licenční smlouvy s koncovým Uživatelem podle bodu 1.7 a jakýkoli vztah k nám se řídí právním řádem České republiky.

Změna Podmínek

  1. Spaceflow si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit nebo upravit jakoukoli část těchto Podmínek, a to podle svého vlastního uvážení. Jakékoli změny těchto Podmínek budou účinné okamžikem odeslání jejich oznámení ze strany Spaceflow, za předpokladu, že tyto změny budou pouze perspektivní a nikoli zpětné. Pokud s takovou změnou nesouhlasíte, nemůžete nadále (tj. po okamžiku účinnosti změn) používat Aplikaci / nabízet, resp. obchodovat prostřednictvím Aplikace jakékoliv produkty či služby. Souhlasíte s tím, že Vám budou oznámení o změnách doručována na stránce “Smluvní podmínky”, přičemž takovéto doručení je dostatečným upozorněním na chystané či uskutečněné změny.

Join the mailing list

Join the Spaceflow community! Get the newest insights & articles on tenant experience and more in your mailbox.

Join the mailing list

Join the Spaceflow community! Get the newest insights & articles on tenant experience and more in your mailbox.

Apply For Job

By clicking the button I agree with the collection and processing of my personal data as described in the Privacy Policy